Constècnia

Accés Residència Misericòrdia


Accés Residència Misericòrdia

Població: Reus
Promotor: STS Inversions SL
Director: Sr. Lluís Via
Inici d'Obra: Desembre 2012
Finalització: Febrer 2013


L’accés és una intersecció en “T” canalitzada, amb una illeta central remuntable. Degut a l’elevat trànsit d’aquest tram de carretera no es permeten girs a l’esquerra, per haver-hi a menys de mig quilòmetre una rotonda, en tots dos sentits.

En la rasant, s’han respectat les rasants de la futura urbanització.

S’ha soterrat una línia aèria de telefonia, s’ha protegit amb una llosa de formigó una conducció de gas d’alta pressió i una conducció d’aigua