Constècnia

Adequació nau per a supermercat i urbanització


Adequació nau per a supermercat i urbanització

Població: La Selva Del Camp
Promotor: Consum
Director: BOG
Inici d'Obra: Octubre 2012
Finalització: Abril 2013


S’ha realitzat l’adaptació de part de les antigues dependències de la fàbrica de producció de la Cooperativa Agrícola, concretament dos naus, per tal d’acollir un supermercat, en total uns 2.000 m2. S’ha deixat net l’interior de les naus i s’ha preparat tot l’envolvent de façana i coberta. Igualment s’ha realitzat la urbanització total de la zona d’aparcament del supermercat amb una superfície 2.625 m2.
Respecte a l’adaptació de les naus:

• Enderroc de totes les construccions interiors.
• Enderroc de parts de paraments de façana i realització d’obertures en façana on s’han col•locat persianes enrotllables.
• Tapat de finestres i obertures existents amb parament de gero.
• Substitució de les cobertes actuals de fibrociment per coberta sandwitx.
• Cobertura de tots els forats amb formigó i graves.
• Construcció de nova marquesina en la part de l’accés principal a tot el llarg de la façana.
• Obertures i adaptació en façanes de forats per ventilacions i instal•lacions. Mitjançant dintells metàl•lics i cobrició en obra.
Respecte a la zona exterior d’aparcament:
• Reasfaltat de tota la superfície.
• Paviment de peça prefabricada en la zona de accés principal sota marquesina i a tot el llarg de la zona d’accés.
• Obertura en el tancat existent dels dos nous accessos per vehicles i persones.
• Il•luminació general de tota la zona d’aparcament.
• Construcció de marquesines en part dels places de cotxes.