Constècnia

Ampliació i Reforma CEIP “Joan Miró”


Ampliació i Reforma CEIP “Joan Miró”

Població: Mont-Roig del Camp
Promotor: Gestió d’infraestructures, SA
Director: Sr. Ignasi Colomé i Sr. Alfonso Álvarez
Inici d'Obra: Febrer 2008
Finalització: Març 2009


S’han adequat el conjunt de les instal•lacions antigues per donar resposta a les noves necessitats d’espai derivades de la demanda per l’augment de població provenint de l’àmbit urbà de Miami Platja, Mont-roig, on el centre s’ubica.
Les actuacions principals realitzades són:

• Reparació del voladís afectat per humitats, així com les finestres de la façana nord-oest.
• Racionalitzar i adaptar l’organització interior de l’edifici existent.
• Posar al dia l’edifici existent respecte la normativa bàsica d’obligat compliment, principalment en matèria de seguretat i evacuació, supressió de barreres arquitectòniques i d’instal•lacions tan elèctriques com de calefacció, fet que ha suposat el replantejament de la centralització i redimensionat de la caldera i el quadre elèctric.
• Ubicació de la zona d’administració propera al vestíbul a la planta baixa. Situació del càtering i cuina l’extrem de l’edifici per no interferir amb els departaments docents amb accés independent, evitant el encreuaments amb els alumnes.
• Col•locació d’un ascensor al vestíbul.
• Construcció d’un cos a continuació de l’ala esquerra de l’actual edifici i perpendicular a ell per noves aules.
• Construcció del nou aulari del gimnàs, magatzems i vestidors.