Constècnia

Consolidació rehabilitació estructural i cobertes de l’antic Convent de Santa Anna d’Alcover


Consolidació rehabilitació estructural i cobertes de l’antic Convent de Santa Anna d’Alcover

Població: Alcover
Promotor: Ajuntament d'Alcover
Director: Sr. Joan Figuerola Mestre, Sr. Joan Gavaldà Bordes i Sr. Jordi Romera Cid
Inici d'Obra: Març 2010
Finalització: Juliol 2011


1A ETAPA DEL PLA DIRECTOR

Es tracta de la Primera Etapa del Pla Director, on s’han executat els treballs necessaris de consolidació, rehabilitació estructural i cobertes del conjunt del antic convent de Santa Anna, un dels edificis més importants del municipi d’Alcover i exemple únic d’un antic convent extramurs del medi urbà de les comarques de Tarragona, considerat Bé Cultural d’Interès Nacional.

El conjunt estava en un estat precari que feia necessària una intervenció d’urgència per tal de paralitzar el deteriorament progressiu en que estava sotmès.

Els treballs han permès la recuperació de la volumetria general, com també profunditzar en la historia del convent i l’ampliació de les dades constructives i arqueològiques d’un edifici de gran valor històric i arquitectònic.

A grans trets, les tasques de rehabilitació han consistit en:

  • Realització de treballs previs de neteja de la vegetació, retirada de runa i apuntalament provisional de sostres com a mesura de seguretat.
  • Desmuntatge de cobertes, estructura suport i sostres en estat ruïnós, amb recuperació del material susceptible de ser reutilitzat.
  • Consolidació i rehabilitació de murs.
  • Construcció de nous forjats, així com escales que permeten els accessos entre plantes.
  • Recuperació de les cobertes, manteniment dels alers i cornises, canals i baixants.