Constècnia

Desenvolupament Arquitectònic del Pla Director del Castell de la Selva del Camp


Desenvolupament Arquitectònic del Pla Director del Castell de la Selva del Camp

Població: La Selva del Camp
Promotor: Progrés Selvatà SLM
Director: Sr. Albert Casals i Sr. Josep Lluís González
Inici d'Obra: Juliol 2007
Finalització: Març 2011


A partir de reunir totes les dades i avaluar les característiques físiques, espacials, històriques, artístiques, etc, es van definir els criteris que van presidir les obres del Castell, aquests han estat els següents:

  1. Mantenir dempeus tots els elements històrics significatius (parets, arcs, sostres, etc.), reforçant-los i completant-los quan calgui.
  2. Alliberar els espais originals (i també els que han estat modificats en el decurs del temps) dels afegits duts a terme sense cap intenció respectuosa.
  3. Completar les edificacions existents amb noves edificacions, fetes amb mitjans constructius semblants als històrics, sense alterar la identitat del conjunt.
  4. Dotar l’edifici d’instal·lacions modernes de llum i climatització, d’emergència i de seguretat, tot situant-los en espais no visibles de manera que l’espai del Castell es pugui percebre en tota la seva integritat i autenticitat.
  5. Condicionar el Castell, obrint-lo a l’espai públic circumdant, connectant-lo amb la trama urbana de la vila.

Tot seguint, fem la relació de les obres dutes a terme seguint l’ordre dels criteris anteriors:

  1. Han estat consolidats i refets els arcs i els murs de pedra i s’han reintegrat les parts malmeses, fent servir tècniques constructives gairebé idèntiques a les històriques.
  2. S’han enderrocat les restes de les parets i sostres que, per convertir el conjunt en caserna policial, van ser construïts al final del segle XIX. Tanmateix, per la memòria futura, s’ha deixat algun signe visible d’aquesta etapa històrica.
  3. S’ha construït un mòdul sanitari provisional a l’interior del recinte i s’ha reconstruït i ampliat l’edifici del Mas, per tal d’allotjar-hi els serveis necessaris i el nucli de comunicacions (escala i ascensor).

L’addició d’obra nova més important ha estat la planta alta del Celler Major, on s’ha obtingut un gran espai entre el pinyó de l’antiga caserna i la Casa de l’Arquebisbe, cobert amb un suggestiu sostre de fusta suportat per quatre pilars arborescents.

  1. Les màquines de climatització han estat instal·lades en un soterrani excavat al costat de l’antiga bassa del Mas. Totes les canonades i conductes discorren ocults a l’interior de sostres morts, carcanyols buits dels arcs i rases al subsòl.
  2. L’espai exterior, abans ocupat per uns horts erms des de feia molt de temps, s’ha transformat en la plaça de les Pletes, des de la qual es percep íntegra la imatge del Castell, alhora que constitueix un espai a l’aire lliure de grans possibilitats pel que fa a actes multitudinaris, vinculats o no a la vida del Castell.