Constècnia

Instal·lacions i abastaments del Mercat del Camp


Instal·lacions i abastaments del Mercat del Camp

Població: Reus
Promotor: Amersam
Director: Sr. Alejandro Garcia Muñoz
Inici d'Obra: Gener 2010
Finalització: Juny 2012


S’han realitzat les  obres necessàries per a  l’arranjament de la urbanització del Mercat del Camp, situat entre l’autovia de Reus-Tarragona (T-11), la carretera de La Canonja (TV-3145), a grans trets, les obres han consistit en:

 • Enderrocs, moviments de terres i esplanacions.
 • Endegament barranc d’Ortigons en el tram entre el Mercat i la NANTA.
 • Pavimentació de calçada i voreres.
 • Xarxes de drenatge i sanejament.
 • Ampliació de la xarxa d’abastament.
 • Implantació d’una nova xarxa contraincendis.
 • Renovació de l’enllumenat públic.
 • Renovació xarxes de telecomunicacions.
 • Implantació de nova xarxa de gas.
 • Desplaçament de les ET’s i soterrament de les línies aèries de Baixa i Mitja Tensió.
 • Enjardinament, arbrat en les voreres i instal·lació de la corresponent xarxa de reg.
 • Senyalització horitzontal i vertical.