Constècnia

Lidl Deltebre


Lidl Deltebre

Població: Deltebre
Promotor: LIDL Supermercados, SAU
Director: Sr. Eudald Obradors (IGP INGESA)
Inici d'Obra: Juny 2013
Finalització: Novembre 2013


La botiga LIDL Deltebre disposa d’una superfície construïda de 1.650 m2, amb 2.700 m2 d’aparcament, configurant 88 places de pàrquing. L’edificació conforma una geometria rectangular aïllada, sala de vendes diàfana, el magatzem, zona de serveis de personal i pel públic, el moll de càrrega cobert equipat amb abric, la marquesina i el Bake-Off per a la fleca.
L’edifici es desenvolupa en una gran planta baixa i te dos altells on s’ubiquen la sala de maquinària de compressors i grup electrogen i en l’altre l’equip de climatització i condensadores de fred industrial.
La parcel.la s’ha urbanitzat amb zona d’aparcament de vehicles, carrers d’accés, marquesines i il·luminació.
A grans trets, l’estructura i els tancaments de l’edifici són de formigó prefabricat, la coberta és a una aigua formada mitjançant un sistema de coberta deck. Les façanes estan revestides amb un panell de composite revestit d’alumini “ALUCOBOND” fet que li dona una imatge atractiva i actual.