Constècnia

Llar d’Avis i Associació Alzina


Llar d’Avis i Associació Alzina

Població: La Selva del Camp
Promotor: Progrés Selvatà, SLM
Director: Sr. Josep Martí
Inici d'Obra: Febrer 2008
Finalització: Octubre 2009


Es tracta d’una construcció formada per planta baixa i planta primera ubicada a l’interior d’una zona enjardinada municipal.

En la planta baixa s’ha ubicat l’accés, zona per a lavabos, un bar i una sala polivalent amb els corresponents magatzems. A la planta primera es troba el vestíbul, la zona de lavabos i dos locals formats per diferents estances, aquests locals estan destinats al casal d’avis i a l’Associació Selvatana l’Alzina. La superfície construïda és de 1.133 m2.

En la realització de l’obra, primerament es van enderrocar les edificacions existents, es va efectuar la fonamentació i cal dir que l’estructura de l’edifici és de formigó prefabricat, amb pilars i plaques alveolars. Les façanes estan executades amb gero acústic i revestides amb monocapa i la coberta és plana no transitable. El resultat final és un edifici que cobreix les necessitats del casal d’avis i l’Associació Alzina.