Constècnia

Naus Mercat del Camp


Naus Mercat del Camp

Població: Reus
Promotor: AMERSAM
Director: Sr. Alejandro Garcia Muñoz
Inici d'Obra: Gener 2010
Finalització: Abril 2012


La  superfície sobre la qual s’ha actuat és de 18.187 m2, comprèn la construcció de dues naus, una nau de venda a l’engròs i l’altra de venda de petits majoristes i agricultors i l’acondicionament dels espais exteriors. La nau gran del centre KOMKAL és de 7.000 m2.

Així doncs, les tasques principals que s’han realitzat són les següents:

  • Enderrocs de naus, estructures, paviments.
  • Moviments de terres i esplanacions.
  • Execució de les cimentacions.
  • Aixecament de l’estructura prefabricada.
  • Execució de tancaments de façana i coberta amb panells sandvitx metàl·lics
  • Serveis interiors i enllumenat exterior.
  • Execució soleres de formigó per a trànsit pesat.