Constècnia

Pavelló Vila-Rodona


Pavelló Vila-Rodona

Població: Vila-Rodona
Promotor: Ajuntament de Vila-rodona
Director: Sr. Jordi Granell March
Inici d'Obra: Desembre 2008
Finalització: Febrer 2010


Es tracta d’un pavelló doble poliesportiu (PAV 2), amb unes grades per a 200 espectadors, amb una superfície construïda de 2.066 m2. Com que l’edifici es situa aprofitant la part més plana de la zona, on el terreny forma una petita “vall”, s’ha fet necessari corregir els talussos laterals, no tant sols per donar cabuda a l’edifici, sinó per donar accés, des del sud, a la pista poliesportiva i per evacuar les aigües.

L’entrada principal es troba en la part més propera al nou vial, formant un petit espai d’accés.

L’edifici és compacta, amb un volum més alt, corresponen a l’espai esportiu i un volum més baix, en el costat sud, on es concentren l’accés, els vestidors i els serveis. Una rampa, situada en el costat oest de l’espai esportiu, uneix el vestíbul amb les grades.

L’estructura general de l’edifici i els tancaments són de formigó prefabricat. L’estructura de la coberta de la sala gran s’ha realitzat amb pilars i jàsseres prefabricades de formigó, i per a la zona de vestidors amb  pilars de formigó, que suporten un sostre de lloses prefabricades.

Les grades són de peces de formigó prefabricat recolzades sobre uns murs.