Constècnia

Restauració de Ca Tatxó d’Alcover


Restauració de Ca Tatxó d’Alcover

Població: Alcover
Promotor: Ajuntament d' Alcover
Director: Sr. Joan Figuerola Mestre, Sr. Joan Gavaldà Bordes y Sr. Jordi Romera Cid
Inici d'Obra: Març 2010
Finalització: Juliol 2011


És la recuperació de l’antiga Torre de Rec d’origen medieval i s’han realitzat les següents actuacions:

  • Desmuntatge de l’edifici afegit davant de la plaça de l’Església, aquest s’ha realitzat amb seguiment arqueològic per tal de posar en valor les restes de la fonamentació del mur de la torre medieval enderrocat anteriorment.
  • Recerca i conservació de les restes de murs medievals de la torre.
  • Conservació dels forjats de la torre amb introducció de nova escala metàl·lica d’accés a totes les plantes seguint la direcció de les bigues dels forjats i manteniment dels buits existents a les seves dues façanes.
  • Formació del mur sud de la torre en tota la seva alçada, s’ha mantingut el buit que existia, deixant al descobert les restes de la fonamentació del mur medieval de la torre.
  • Realització de pas de vianants pel seu interior, apropant així la torre medieval als vianants, amb una passera volada en pendent que uneix la rasant del carrer dels dos costats de la torre.
  • Els pisos superiors són espais d’accés restringit per a manteniment i observació dels vestigis medievals.
  • Formació del sistema estructural mitjançant sostres de bigues de fusta, revoltó ceràmic. Conservació de sostres de fusta existents en bon estat. La coberta és plana i invertida. Reforç dels paraments de fàbrica i generació de bigues d’acer per a solució les trobades noves provocades pel retall de l’edifici.