Constècnia

Qualitat, Seguretat i Medi Ambient

 

La política de la qualitat, ambiental i de seguretat i salut en el treball de Constècnia 3, SL està adreçada a aconseguir la satisfacció de les necessitats i expectatives dels clients i l’eficiència del funcionament de la nostra empresa per enfortir la nostra competitivitat, prevenint els danys i el deteriorament de la salut dels treballadors i causant el menor impacte ambiental.

L’empresa valora la implicació de tot el personal, promociona la seva formació professional continuada,  potencia la comunicació i el treball en equip amb la finalitat d’aconseguir una millora contínua de la qualitat, medi ambient, seguretat i salut en el treball i productivitat.

Per assolir-ho, Constècnia 3, SL,  orienta la seva organització a la recomanada per les Normes ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001; a continuació es detallen els compromisos de la mateixa:

  • Fomentar el compromís de la direcció en el Sistema de Gestió Integrat (qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball).
  • Motivar i donar suport a tot el personal en el desenvolupament del Sistema de Gestió Integrat (qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball).
  • Formar al personal que treballa per l’empresa, en la política integrada (qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball) assegurant que és compresa, implantada i mantinguda.
  • Complir estrictament amb els requisits contractuals del client i amb la legislació i reglamentació aplicable a les nostres activitats, així com el compromís de satisfer altres requisits adquirits voluntàriament.
  • Realitzar un control de les condicions de treball, garantint el màxim nivell de seguretat i salut laboral, prevenint els danys i el deteriorament de la salut i la contaminació del medi.
  • Exigir el mateix grau de compromís als nostres proveïdors i subcontractistes, mantenint una relació mútuament beneficiosa.

El desplegament d’aquesta política de la qualitat, ambiental i de seguretat i salut en el treball es duu a terme amb l’establiment dels objectius, i l’estructuració del Sistema de Gestió Integrat que descriu els procediments amb els quals es desenvolupen els plans d’acció per assolir-los.

certificació ISO 9001   certificació  ISO 14001  certificació OHSAS 18001