CONSTÈCNIA 3 S.L. és una empresa constructora fundada el 1988, familiar, dinàmica i que té la inquietud de la innovació. Això inclou tant les obres que nosaltres realitzem com els serveis que donem als nostres clients, o la forma d’organitzar el nostre treball.

Dins del nostre compromís per garantir la satisfacció dels nostres clients, per protegir el medi ambient i per assegurar la seguretat i salut dels nostres treballadors i de tots els nostres grups d’interès, establim els següents principis del nostre Sistema Integrat de Gestió (SIG):

  • La SEGURETAT I SALUT com a un principi bàsic del desenvolupament de les nostres activitats. El nostre compromís per a proporcionar condicions de treball segures i saludables, per a evitar lesions i deteriorament de la salut tant per als nostres treballadors , com per subcontratistes, clients i societat en general. El nostre compromís per eliminar els perills i reduir los riscos per a la seguretat i salut dels treballadors.

  • El compromís per garantir la PARTICIPACIÓ i CONSULTA dels treballadors i així poder millorar el desenvolupament dels nostres processos i la seguretat i salut del llocs de treball

  • Conservar el MEDI AMBIENT prenent les mesures adequades per tal de avaluar i prevenir els impactes ambientals de les activitats, reduir la contaminació i fer un ús racional dels recursos naturals.

  • Aplicar conceptes de MILLORA CONTINUA, definint i revisant de forma periòdica els nostres objectius alienats amb la present política, per assegurar el compliment i la superació de les expectatives del nostres clients, dels nostres treballadors i de la societat en general.

  • El compromís amb el compliment dels REQUISITS LEGALS, REGLAMENTARIS i de la NORMATIVA aplicables al conjunt de les nostres activitats.

La direcció es compromet a aportat tots els recursos necessaris per garantir els principis anteriors. Dins d’aquests recursos cal destacar la adequada FORMACIÓ i SENSIBILITZACIÓ del nostre personal per assegurar el compliment dels principis d’aquesta política.

La present POLÍTICA del SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ (SIG) es revisa i s’adapta contínuament en base als condicionants legislatius, tecnològics i de l’entorn canviant dins del qual fem les nostres activitats. Així mateix, aquesta política es comunica i es promou entre els nostres treballadors i el nostre entorn i esta disponible per a totes les parts.

Juny de 2020