S’inicia la construcció d’un nou supermercat LIDL a Reus

Constècnia realitzarà les obres de construcció d’un nou centre comercial de la cadena de supermercats LIDL a la ciutat de Reus. L’emplaçament designat per al nou supermercat serà l’avinguda Bernat Calvó (zona sud de la ciutat).

L’inici dels treballs està programat per aquest mes d’octubre, i es portaran a terme al llarg d’aproximadament 6 mesos. Durant aquest període de temps, esta previst l’enderroc de les naus industrials que estan actualment en aquest emplaçament, el moviment de terres i la nova construcció d’una edificació de 3 plantes, la qual contarà amb una planta soterrani amb una amplia zona d’aparcament i més de 1.000 m2 de supermercat amb totes les instal·lacions i equipament necessari.

D’aquesta manera LIDL ampliarà l’oferta actual en aquesta ciutat, passant d’un supermercat actual als dos que tindrà en un futur pròxim.

CONSTÈCNIA realitzarà els treballs del projecte Tomb de Muralles de La Selva del Camp

Amb l’inici d’aquest mes d’Agost, el projecte del Tomb de Muralles del Ajuntament de La Selva del Camp ha donat un pas més endavant. Després de l’obertura de les diferents propostes, s’ha adjudicat a Constècnia 3, SL l’execució dels treballs compresos en dit projecte.

Els treballs a realitzar es composen per la demolició dels elements existents no adequats, l’explanació i pavimentació i la realització de les xarxes de serveis del Raval Sant Pere, el Raval Sant Rafael i Passeig Josep Cristià. Per a realitzar dita obra es portaran a terme intervencions diferenciades en tots i cadascun dels punt del Tomb de Muralles, millorant així el estat actual de dits carrers i l’aspecte general de la zona.

Les obres es portaran a terme durant 8 mesos i per intentar minimitzar l’impacte a la població es realitzaran amb 4 fases diferenciades:

  • FASE 01: S’iniciaran els treballs pel tram comprès entre els Ponts i la plaça de la Palma.
  • FASE 02: Es continuarà pel tram entre la plaça la Palma i Sant Agustí.
  • FASE 03: A continuació es realitzarà el tram entre els Ponts i el Portal de Mates.
  • FASE 04: I finalment, es conclouran els treballs amb el tram entre el Portal de Mates, el Cantó del Vaqué i el passeig Josep Cristià.

Aquest pròxim mes de setembre s’iniciaran els treballs de la primera de les fases de l’obra, marcant com una prioritat el minimitzar les possibles molèsties als veïns de la zona.

CONSTÈCNIA inicia les obres d’adequació del Teatre Romà a Tarragona

Durant aquest mes de gener Constècnia ha iniciat els treballs referents a les obres d’adequació del Teatre Romà de Tarragona, les quals es portaran a terme durant 4,5 mesos.

Aquesta obra té una especial complexitat degut a la seva ubicació, ja que, es tracta de un solar de 5.380 m2 amb desnivells considerables, limitat pel carrer dels Caputxins al nord i el carrer Sant Magí al sud, per tal que es requerirà un projecte i una intervenció amb tot tipus de detall, a la vegada d’un projecte respectuós amb les restes arqueològiques que es conserven al dia d’avui.

El projecte es basa en rellevar dintre del seu entorn urbà el teatre, i es composa de quatre eixos d’actuació:

  • La investigació i l’excavació arqueològica del monument per a conèixer millor els espais arqueològics.
  • L’execució dels treballs de conservació i restauració de les restes arqueològiques: neteja, tractament, consolidació i reintegracions volumètriques dels materials petris.
  • La museïtzació del espai que farà comprensible al visitant l’envergadura que va tindre aquest monument en la ciutat en l’època romana.
  • L’enclau del monument en el entorn urbà i en el conjunt d’elements que integren la Tarraco romana, per així facilitar el seu accés.

Aquests dies s’ha iniciat la primera de les fases de l’obra, la qual inclou els tres primers eixos i finalitzarà a l’estiu amb la museïtzació del monument que es resoldrà amb una estructura metàl·lica i es materialitzarà parcialment la geometria original del teatre per així poder entendre la seua importància.

Constècnia aconsegueix la qualificació de l’Associació Empresarial Química de Tarragona

La comissió de seguiment de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) certifica que CONSTECNIA ha superat l’auditoria amb una qualificació de «4 estrelles». L’abast de l’auditoria comporta la verificació dels requisits de seguretat establerts per l’AEQT.

El procediment utilitzat per a certificar a CONSTÈCNIA és un mètode de qualificació del sistema de gestió de seguretat de la pròpia empresa indispensable per poder desenvolupar els seus serveis en l’àmbit de l’AEQT.

La qualificació de «4 estrelles» ens permetrà oferir els nostres serveis a totes les empreses de l’Associació Empresarial Química de Tarragona.

Inici de les obres de construcció d’un edifici de 9 habitatges a Tarragona

Es tracta d’una rehabilitació de tres edificis existents, situats al Casc Antic de la ciutat de Tarragona, concretament al C/ Comte i al C/ Misser Sitges. El conjunt té valor patrimonial, especialment la façana de l’edifici del C/ Comte 11bis, ja que es tracta d’una façana catalogada i protegida.
Els edificis estan units per la planta baixa i tenen planta altell i tres plantes pis. Aquests es troben en mal estat de conservació, amb moltes de les seves parts en ruïnes.
Es preveu construir 9 habitatges, 7 habitatges als edificis del carrer Comte i 2 habitatges a l’edifici amb façana al carrer Misser Sitges.

Inauguració de la remodelació del portal d’Avall i tram del Camí de Tarragona a La Selva del Camp

Inauguració de la plaça del Portal d’Avall i nou tram sense circulació de vehicles del Camí de Tarragona, obres que han suposat augmentar l’amplitud de la zona viària en l’avinguda de Puig Ferreter i el Raval de Sant Rafel a l’hora que s’ha millorat l’ordenació del trànsit.

Tots els paviments de l’àrea d’actuació s’han col·locat al mateix nivell, eliminant així les barreres arquitectòniques antigues, millorant l’accés a la plaça, convertint aquest espai en un punt de trobada per conversar al voltant d’un arbrat de certa dimensió, convertint la plaça en un veritable portal.

També s’han substituït les instal·lacions existents i s’han realitzat les millores segons els protocols de les companyies de serveis de l’Ajuntament.

Les actuacions que s’han realitzat són la d’anul·lació dels serveis de la plaça, demolició de la plaça antiga i del paviment asfàltic del voltant, deixant tota la zona al mateix nivell, moviment de terres, pavimentació de la zona de trànsit de vehicles i de la zona de peatons, realització de la xarxa de pluvials, d’abastament d’aigua, d’enllumenat públic, baixa tensió i telecomunicacions

Els treballs de jardineria han consistit en la retirada dels arbres existents, prèvia poda per poder fer el transplantament en un altre àmbit del municipi i incorporació de magnòlies i de dos roures per les jardineres centrals.

Finalització de les obres d’un nou centre de venda LIDL Palamós

S’han finalitzat les obres a la botiga LIDL Palamós, amb una superfície construïda de 2.052,92 m2, amb 3.087,21 m2 d’aparcament, configurant 91 places de pàrquing. L’edificació es distribueix amb sala de vendes diàfana, el magatzem, la fleca, la zona de serveis de personal i pel públic, el moll de càrrega.

A grans trets, l’estructura principal de l’edifici serà prefabricada de formigó i estructura metàl·lica a la coberta. La coberta serà a una aigua formada mitjançant un sistema de coberta lleugera. Les façanes estaran formades per panells de formigó prefabricat i acabat amb un panell de composite.

Exteriorment a la botiga s’urbanitzarà amb zona d’aparcament de vehicles.

Inici de l’enderroc d’un edifici plurifamiliar a Tarragona

Es tracta de les obres d’enderroc d’un edifici plurifamiliar en testera, de planta baixa, altell i quatre plantes altes, situat a l’aviguda d’Estanislau Figueres, núm. 18, de Tarragona.

L’enderroc es realitzarà element a element, començant per eliminar els elements d’equips i en ordre invers a la seva construcció.
Per els elements resistents es procedirà per planta, alleugerint les plantes de forma simètrica i traient la càrrega sobre els elements abans d’enderrocar-los.

Contrarestar o anular els components horitzontals d’arcs i voltes. Apuntalant els voladissos. Enderrocant l’estructura hiperestàtica de manera que tingui menys deformacions, girs i desplaçaments. Manteniment i introducció dels travaments necessaris.